Kre­dyty bez bik

Artykuł Miesiąca Poradnik kredytobiorcy pozyczka lokalna

W swo­jej dzia­łal­no­ści posia­dają sze­ro­kie moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia bez koniecz­no­ści wglądu do bik. W swo­jej ofer­cie posia­dają: pożyczki, kre­dyty ratalne, oraz leasing. Wiele osób ma swoje nie zre­ali­zo­wane marze­nia doty­czące np. zakupu kon­kret­nej rze­czy. Dzięki kre­dytom bez bik może je speł­nić. Jedyne co trzeba zro­bic w tej sytu­acji to wysłać wnio­sek o pomoc finan­sową w bez bik. Ofe­rują naj­więk­szą liczbę pro­duk­tów na rynku pośred­nic­twa kre­dytowego. Współ­pra­cują z fir­mami pożycz­ko­wymi mię­dzy innymi takimi jak: Vivus, Ekspres Kasa czy Zaplo. Oprócz tego posia­dają rów­nież narzę­dzia finan­sowe ban­ków z któ­rymi współ­pra­cują a należą do nich: Fer­ra­tum Bank. Pożyczka w BEZ BIK KREDYTY jest moż­liwa do uzy­ska­nia wystar­czy mieć tylko dowód oso­bi­sty, dodat­kowo nie ponosi się żad­nych innych kosz­tów. Wystar­czy wypeł­nić wnio­sek a każdy zoba­czy jakie to pro­ste.

Kre­dyt ratalny.

Kre­dyt ratalny jest naj­lep­szym roz­wią­za­niem dla osób, które chciały by zre­ali­zo­wać swoje nie­speł­nione marze­nia marzą np. o wspól­nych rodzin­nych waka­cjach czy wyma­rzo­nym sprzę­cie RTV/ABG. To wszystko dzięki kre­dytowi ratal­nemu może być w zasięgu ręki. Kre­dyt ratalny daje moż­li­wość płat­no­ści na raty dzięki czemu każdy kto potrze­buje czy nowego sprzętu czy wyjazdu na waka­cje itp. staje się to dla takiej osoby dużo łatwiej­sze do zre­ali­zo­wa­nia. Spółka Kre­dytum.pl wła­śnie spe­cja­li­zuje się w kre­dytach ratal­nych bez bik dają one moż­li­wość zdo­by­cia w spo­sób szybki nie­zbędnej gotówki i w dodatku nie wyma­gają zbęd­nych for­mal­no­ści. Jedyne co jest potrzebne to dowód oso­bi­sty. Wyróż­niają się szyb­ko­ścią oraz tym jak wyżej wspo­mnia­łam, ze for­mal­no­ści są ogra­ni­czone do mini­mum, dzięki temu cie­szą się ogrom­nym zaufa­niem wśród klien­tów, któ­rzy czę­sto z powro­tem do nich wra­cają nie korzy­stają z ich usług jed­no­ra­zowo a wręcz prze­ciw­nie wie­lo­ra­zowo. Posia­dają sze­roką ofertę zarówno usług jak i pro­duk­tów. Wynika to z tego, że współ­pra­cują z naj­więk­szymi fir­mami pożycz­ko­wymi oraz ban­kami w Pol­sce.

Oferta Kre­dytum.pl jest dostępna dosłow­nie dla każ­dego klienta bez BIK, posia­dają naj­więk­szy zbiór pro­duk­tów pozaban­ko­wych na rynku. Każdy kto skorzy­sta z usług tak naprawdę bar­dzo wiele korzy­sta to zna­czy nie traci swo­jego cen­nego czasu, ponie­waż dosko­nale zdają sobie sprawę, że w dzi­siej­szych cza­sach każda osoba ceni i sza­nuje swój czas, a dzięki Kre­dytum.pl klient nie musi go mar­no­wać poprzez odwie­dza­nie róż­nych pla­có­wek oprócz czasu klient oszczę­dza rów­nież pie­nią­dze. Oczy­wi­ście są osoby, które cho­dzą po róż­nych pla­ców­kach, po to by spraw­dzić gdzie jest naja­trak­cyj­niej­sza oferta i naj­bar­dziej przy­ja­zne warunki. Nato­miast jeżeli wybie­rze się kon­takt z Kre­dytum.pl klient ma moż­li­wość porów­na­nia ofert ponad 25 insty­tu­cji finan­so­wych w jed­nym miej­scu. Klient rów­nież za pośred­nic­twem jed­nego wnio­sku będzie mógł spraw­dzić swoją zdol­ność kre­dytową. Jak widać Kre­dytum.pl umoż­li­wia ogromną wygodę klien­towi. Wybie­ra­jąc KREDYTY bez BIK każdy klient ma tą gwa­ran­cję, że wybrał firmę godną zaufa­nia. Potwier­dze­niem tego jest to, że każ­dego dnia setki osób korzy­stają z ich usług. Firma ta rów­nież cie­szy się wza­jem­nym kon­taktem z klien­tami, który jest zawsze nawią­zy­wany i pro­wa­dzony w pozy­tyw­nych rela­cjach. Kolej­nym udo­god­nie­niem dla klienta jest to, że klient ma moż­li­wość zło­że­nia wnio­sku w różny spo­sób. Jeżeli nie lubi tra­cić swo­jego cen­nego czasu może go zło­żyć on-line. Nato­miast jeżeli chciałby się spo­tkać i bez­po­śred­nio poroz­ma­wiać ma moż­li­wość zło­że­nia wnio­sku oso­bi­ście w pla­cówce lub za pośred­nic­twem agen­tów mobil­nych, któ­rymi dys­po­nują. Liczba agen­tów wynosi już ponad 13 tysięcy. Jeżeli wła­śnie ta ostat­nia opcja jest naj­wy­god­niej­sza dla klienta to żadne prze­szkody nie stoją na dro­dze agenta mobil­nego by dotarł w wybrane miej­sce przez klienta w celu omó­wie­nia oferty i wybra­nia naj­lep­szego spo­sobu finan­so­wa­nia. Spo­tka­nie a takim agen­tem mobil­nym pozwala na roz­wia­nie wszel­kich wąt­pli­wo­ści. Klient ma moż­li­wość zada­nia wszel­kich pytań, które go nur­tują. Agent roz­wieje wszel­kie wąt­pli­wo­ści. Pod­czas takiej roz­mowy klient ma moż­li­wość na bliż­sze pozna­nie spółki.

Kre­dyt ratalny jest to ide­alne roz­wią­za­nie dla osób, które chciały by speł­nić swoje dotych­cza­sowe marze­nia. Spółka ta nie pyta na co klient dokład­nie potrze­buje pie­nię­dzy to jest jego indy­wi­du­alna sprawa i nikt w to nie inge­ruje. Każdy klient może przezna­czyć gotówkę na dowolny cel. Sta­ty­styki poka­zują, że w dzi­siej­szych cza­sach coraz wię­cej pola­ków korzy­sta z pomocy finan­so­wej insty­tu­cji ban­ko­wych i pozaban­ko­wych, ponie­waż życie coraz wię­cej kosz­tuje. Wydatki coraz bar­dziej rosną, które wyma­gają spo­rego nakładu środ­ków finan­so­wych. Wycho­dzą do klienta z przy­ja­zna ręką w celu finan­so­wa­nia potrzeb. Dzięki kre­dytom ratal­nym klienci nie muszą odkła­dać latami na swoje nie­speł­nione dotych­czas marze­nia czyli np. zakup nowego lap­topa. Nie trzeba już latami na niego cze­kać można go kupić już od ręki. W celu zapo­zna­nia się ze szcze­gó­łową ofertą kre­dytową w BEZ BIK KREDYT wystar­czy wypeł­nić odpo­wiedni for­mu­larz, który znaj­duje się na stro­nie inter­ne­to­wej. Na każdy for­mu­larz doradcy odpo­wia­dają czyli kon­taktują się w jak moż­li­wie naj­szyb­szym cza­sie. Żaden for­mu­larz nie zostaje zlek­ce­wa­żony.

Warunki otrzy­ma­nia kre­dytu ratal­nego bez bik.

Aby otrzy­mać taki kre­dyt należy speł­nić cztery pod­sta­wowe warunki. Po pierw­sze klient musi miesz­kać na tere­nie Pol­ski. Po dru­gie musi mie­ścić się w prze­dziale wie­ko­wym mię­dzy 21 lat a 78 lat. Po trze­cie nie może posia­dać żad­nych wpi­sów do BIG, które doty­czą zadłu­żeń z tytułu nie­pła­ce­nia poży­czek w innych insty­tu­cjach ban­ko­wych.

Do naj­waż­niej­szych infor­ma­cji doty­czących kre­dytu ratal­nego bez bik należy: Po kre­dyt bez bik klient może zgła­szać się nie­ogra­ni­czoną ilość razy nie ma tutaj okre­ślo­nego limitu. Gdy Kre­dyt zosta­nie przy­znany pie­nią­dze są prze­le­wane na odpo­wiedni rachu­nek ban­kowy, który został przez niego wska­zany. Każdy klient otrzy­muje har­mo­no­gram spłaty według któ­rego wszel­kie raty powinny być spła­cane. Kre­dyt bez bik bez poda­nia przy­czyny ma prawo do odstą­pie­nia udzie­le­nia kre­dytu.

Oprócz tego, że pożyczka w BEZ BIK KREDYTY daje moż­li­wość zre­ali­zo­wa­nia swo­ich nie­speł­nio­nych marzeń to jest rów­nież ide­al­nym roz­wią­za­niem na drobne opłaty lub drobne zakupy. Dosko­nale sobie zdają sprawę, że życie przy­nosi różne nie­ocze­ki­wane i nie­prze­wi­dziane wydatki może to być wizyta u den­ty­sty czy cho­roba w rodzi­nie czy inne sytu­acje losowe. Przez takie wła­śnie wyda­rze­nia jak zapłata za leka­rza czy wyku­pie­nie leków czę­sto nasze port­fele są puste. Nie mamy kom­plet­nie skąd na to wszystko wziąć. W takiej sytu­acji nie­zbędna jest pomoc finan­sowa, ponie­waż wiele osób żyje z dnia na dzień lub od przy­sło­wio­wego od pierw­szego do pierw­szego. Dla­tego też z myślą o takich oso­bach została stwo­rzona oferta pożyczki BEZ BIK. Każdy może ją zacią­gnąć jeżeli speł­nia powyż­sze warunki, które wymie­ni­łam i to w zale­d­wie kil­ka­na­ście minut. Wystar­czy mieć dowód oso­bi­sty oraz wypeł­nić wnio­sek o pożyczkę online lub bez­po­śred­nio spo­tkać się z agen­tem. Wnio­sek online daje moż­li­wość uzy­ska­nia pożyczki już bez wycho­dze­nia z domu. Jest to bar­dzo wygodna forma poży­cza­nia a moż­liwa jest dzięki temu, że współ­pra­cują z naj­lep­szymi fir­mami pożycz­ko­wymi na pol­skim rynku insty­tu­cji finan­so­wych. Pożyczka taka oprócz tego, że zostaje udzie­lona w spo­sób bły­ska­wiczny bez zbęd­nych for­mal­no­ści to rów­nież klient nie ponosi żad­nych dodat­ko­wych kosz­tów. W wielu przy­pad­kach klient nie zapłaci za nią ani zło­tówki. Czę­sto ludzie nie wie­rzą w takie firmy pożycz­kowe, ponie­waż nasłu­chali się na ich temat czy to w radio czy w tele­wi­zji nie­praw­dzi­wych infor­ma­cji. I to jest wła­śnie mylne. Uzy­ska­nie dar­mo­wej pożyczki jest to naj­lep­sza droga do wzro­stu świa­do­mo­ści na temat poży­czek pozaban­ko­wych wśród Pola­ków. Pożyczka taka nie pociąga za sobą koniecz­no­ści uisz­cza­nia dodat­ko­wych opłat za sko­rzy­sta­nie z niej. Jeżeli klient spłaca ją w ter­mi­nach i zgod­nie z har­mo­no­gramem spłat to nie pociąga to za sobą żad­nych kar finan­so­wych.

Warunki uzy­ska­nia pożyczki bez bik w kre­dyty bez bik.

W tym przy­padku rów­nież są do speł­nie­nia cztery pod­sta­wowe warunki. A mia­no­wi­cie: prze­dział wie­kowy jaki należy speł­nić jest mię­dzy 20 lat a 78 lat nie może mieć klient ani mniej ani wię­cej lat. Musi posia­dać oby­wa­tel­stwo Pol­skie oraz wła­sny rachu­nek ban­kowy oraz posia­dać dowód oso­bi­sty.

Naj­waż­niej­sze posta­no­wie­nia doty­czące otrzy­ma­nia pożyczki BEZ BIK.

Rów­nież w tym przy­padku mają prawo do odmowy udzie­le­nia pożyczki i to bez poda­nia przy­czyny, nie ma wyzna­czo­nego limitu jeżeli cho­dzi o sta­ra­nie się o taka pożyczkę, klient ma moż­li­wość się sta­ra­nia o nią nie­ogra­ni­czoną ilość razy oraz klient, który pod­pi­suje umowę godzi się na wszyst­kie jej posta­no­wie­nia.

Sta­ty­styki poka­zują, że z leasing to naj­po­pu­lar­niej­sza forma finan­so­wa­nia zakupu samo­chodu dla firmy w Pol­sce. Korzy­sta z niej około 70% wła­ści­cieli zarówno małych jak i śred­nich przed­się­biorstw. Wygoda takiego roz­wią­za­nia spra­wia, że jest ona alter­na­tywą dla kre­dytu na którą decy­duje się wię­cej osób pry­wat­nych. W przy­padku leasingu jest nieco ina­czej niż w przy­padku kre­dytu. Od leasingu klient nie otrzy­muje pie­nię­dzy ale dostaje sam samo­chód czyli śro­dek trwały. Oprócz tego klient tak naprawdę nie musi się o nic mar­twić i nie musi sobie zaprzą­tać głowy ubez­pie­cze­niem oraz reje­stra­cją samo­chodu, ponie­waż od razu otrzy­muje samo­chód ubez­pie­czony i zare­je­stro­wany. Jest od razu gotowy do jazdy. Jeżeli samo­chód byłby kupiony na kre­dyt to czeka na klienta wiele for­mal­no­ści do zała­twie­nia to zna­czy po zaku­pie samo­chodu klient klient musiałby się udać do Towa­rzy­stwa Ubez­pie­cze­nio­wego oraz do urzędu w celu zare­je­stro­wa­nia go na swoje nazwi­sko. Także jak widać leasing zała­twia te wszyst­kie for­mal­no­ści za klienta. Oprócz tego leasing umoż­li­wia zarówno zacho­wa­nie przedmiotu umowy po zakoń­cze­niu umowy jak i roz­wią­za­nie umowy bez koniecz­no­ści jego wykupu. Dru­gie roz­wią­za­nie jest szcze­gól­nie ważne w momen­cie kiedy firma któ­rej służy przedmiot umowy leasin­go­wej nasta­wiona jest na cią­gła moder­ni­za­cję i wymianę sprzętu. Jest moż­li­wość wymiany sprzętu na nowy co kilka lat to to bez koniecz­no­ści zaj­mo­wa­nia się oso­bi­ście jego sprze­dażą i kup­nem nowego. Leasing daje moż­li­wość zakupu zarówno nowego jak i uży­wa­nego samo­chodu. Nawet jeżeli samo­chód ma 3?4 lata to spółka chęt­nie zaj­mie się jego wypo­ży­cze­niem w zamian za regu­larne spła­ca­nie rat mie­sięcz­nych. Leasing w prze­ci­wień­stwie do kre­dytu daje moż­li­wo­ści uzy­ska­nia ulg podat­ko­wych, które wyni­kają z zawar­cia umowy na pod­sta­wie kodeksu cywil­nego.

Naj­waż­niej­sze warunki zawar­cia umowy leasin­go­wej w BRZ BIK KREDYT.

Tutaj rów­nież są to cztery warunki do speł­nie­nia. Osoba ubie­ga­jąca się o leasing musi posia­dać prawo jazdy oraz dowód oso­bi­sty. Prze­dział wie­kowy to mini­mum 21 lat a mak­sy­mal­nie 78 lat. Musi posia­dać oby­wa­tel­stwo pol­skie oraz w przy­padku leasingu zwrot­nego wiek samo­chodu to mak­sy­mal­nie 8 lat.

Ogólne posta­no­wie­nia doty­czące leasingu:

Klient, który pod­pi­suje umowę leasingu wyraża zgodę na wszyst­kie jej posta­no­wie­nia. Oprócz tego zobo­wią­zuje się, że wszyst­kie raty będzie spła­cał regu­lar­nie i ter­mi­nowo zgod­nie z har­mo­no­gramem, który otrzyma.

Przedmio­tem umowy leasin­go­wej nie muszą być jedy­nie samo­chody oso­bowe. Mogą to być rów­nież samo­chody cię­ża­rowe.

Współ­praca ze spółką Kre­dytum.pl ? part­ne­rem bizne­so­wym BEZ BIK KREDYTY.

Kre­dytum.pl ofe­ruje pracę każ­demu kto poszu­kuje pracy lub chce zmie­nić swoją obecną na lep­szą. Praca ta jest rów­nież prze­zna­czona dla tych osób, które są wła­ści­cie­lami firm a jego firma potrze­buje sku­tecz­nej pro­mo­cji. Spółka Kre­dytum.pl pozwala na uzy­ska­nie sze­rokich moż­li­wo­ści zarówno dla osób fizycz­nych jak i przed­się­bior­ców. BEZ BIK KREDYTY jest to part­ner, który zyskał bar­dzo wysoką pozy­cję wła­śnie dzięki współ­pracy z Kre­dytum. pl

Oferta współ­pracy dla osób pry­wat­nych.

Oferta ta jest skie­ro­wana do osób, które są zain­te­re­so­wane pracą na sta­no­wi­sku agenta kre­dytowego. Spółka Kre­dytum.pl pro­wa­dzi kolejny nabór na człon­ków naj­więk­szej sieci agen­tów kre­dytowych współ­pra­cujących w kraju.

Spółka Kre­dytum.pl jest to naj­lep­sze miej­sce pracy dla osób, które chciały by się roz­wi­jać zawo­dowo oraz zdo­by­wać karierę. Praca agenta nie wymaga rezy­gno­wa­nia ze swo­jej dotych­cza­sowej pracy. Wręcz prze­ciw­nie warto pozo­stać w tej pracy w celach kon­tak­to­wych. Ponie­waż praca agenta kre­dytowego polega na pozy­ski­wa­niu jak naj­więk­szej liczby klien­tów oraz roz­po­wszech­nia­niu jak naj­więk­szej liczby usług oraz pro­duk­tów. Dla­tego też obecna praca może pozwo­lić na to wła­śnie dzięki już zdo­by­tym kon­taktom. Pod­stawą pen­sji jest pro­wi­zja od każ­dej prze­pro­wa­dzo­nej trans­ak­cji. Dla­tego też im wię­cej tych trans­ak­cji uda się zre­ali­zo­wać tym pen­sja będzie więk­sza. Wia­domo, że jeżeli posiada się zaufa­nie u osób to takim oso­bom jest dużo łatwiej zaofe­ro­wać kre­dyt, ponie­waż mają zaufa­nie. Agent kre­dytowy sam decy­duje o cza­sie wyko­ny­wa­nej swo­jej pracy. Ogrom­nym udo­god­nie­niem jest to, że nie ma tutaj żad­nych pla­nów sprze­dażowych, ponie­waż tyle ile uda się agen­towi zre­ali­zo­wać trans­ak­cji tyle będzie wyno­siła jego pen­sja. Dla­tego też nie ma tutaj żad­nej pre­sji. Każdy może pra­co­wać w spo­sób spo­kojny. Nie ma dla nich zna­cze­nia czy agent sprzeda 100 czy wię­cej czy mniej kre­dytów. Naj­waż­niej­sze jest to by agent świad­czył usługi zgod­nie z regu­la­mi­nem. Obecni agenci, któ­rzy już pra­cują bez pro­blemu łączą pracę agenta ze swoją obecną pracą. Co wię­cej wła­śnie ta obecna praca pomaga im w pracy agenta ponie­waż mogą wykorzy­stać do tego swoje kon­takty pra­cowe. Dzięki temu sprze­daż pro­duk­tów jest o wiele łatwiej­sza i przy­jem­niej­sza. A co za tym idzie wię­cej trans­ak­cji i sprze­da­nych kre­dytów tym wyż­sza pen­sja. Także może czer­pać z tego jedy­nie same korzy­ści i przy­jem­no­ści. Kre­dytum.pl nie wymaga na sta­no­wi­sko agenta kre­dytowego osób z kie­run­ko­wym wykształ­ce­niem ani odpo­wiednimi kwa­li­fi­ka­cjami. A dla­czego? Ponie­waż sami zapew­niają bez­płatne szko­le­nia, które odpo­wiednio przy­go­tują agenta do wyko­ny­wa­nia swo­jej pracy. Oprócz bez­płat­nych szko­leń agent otrzy­muje nie­zbędne narzę­dzia bez któ­rych nie mógłby w spo­sób szybki i pra­wi­dłowy wyko­ny­wać swo­jej pracy. Agent może rów­nież w każ­dej sytu­acji liczyć na pomoc doświad­czo­nych dorad­ców. W przy­padku jakich­kol­wiek pytań czy wąt­pli­wo­ści zawsze może się do nich zgło­sić w celu uzy­ska­nia pomocy a pomoc taką otrzyma ni­gdy nie zosta­nie ode­słany z tzw. kwit­kiem. Oprócz wspar­cia w for­mie pomocy agent otrzy­muje także pomoc tech­niczną a nawet pro­mo­cyjną

Kre­dytum.pl zapra­sza do współ­pracy wszyst­kich tych, któ­rzy nie boją się kon­taktu z ludźmi, wyka­zują się dużą umie­jęt­no­ścią inter­per­so­nalną, spry­tem oraz lubią roz­ma­wiać z ludźmi. Wystar­czy zło­żyć wnio­sek by móc się stać z jed­nym z agen­tów. A jest już ich ponad 13 tysięcy do któ­rych każdy może dołą­czyć i cie­szyć się karierą, reali­za­cją i roz­wo­jem na ogromną skalę. Jak już wyżej wspo­mnia­łam agent zostaje zabez­pie­czony w nie­zbędne mu narzę­dzia do wyko­ny­wa­nia swo­jej pracy. Jest to nowo­cze­sna plat­forma inter­ne­towa, która została opra­co­wana przez pra­cow­ni­ków Kre­dytum.pl Plat­forma inter­ne­towa umoż­li­wia wnio­sko­wa­nie oraz pro­wa­dze­nie trans­ak­cji z kom­pu­tera agenta. Dzięki temu agent ma moż­li­wość do doko­ny­wa­nia kre­dytowania z każ­dego miej­sca, w któ­rym się będzie znaj­dy­wał.

Oferta współ­pracy dla przed­się­bior­ców.

Spółka Kre­dytum.pl to naj­więk­sza agen­cja pośred­nic­twa kre­dytowego w Pol­sce. Dzięki temu, że są lide­rem na Pol­skim rynku zawdzię­czają latom prak­tyki oraz dzięki swoim pra­cow­ni­kom, któ­rzy się anga­żują w swoją pracę oraz two­rze­nie nowo­cze­snych i wydaj­nych kana­łów dys­try­bu­cyj­nych. Dzięki swoim kana­łom dys­try­bu­cyj­nym Spółka Kre­dytum.pl ma moż­li­wość udo­stęp­nia­nia swo­ich pro­duk­tów oraz pro­duk­tów part­nerów. Pośród swo­ich pro­duk­tów posia­dają: pożyczki, leasing, kre­dyty, ubez­pie­cze­nia oraz usługi tele­ko­mu­ni­ka­cyjne. Dzięki kana­łom dys­try­bu­cyj­nym pro­dukty oraz usługi codzien­nie docie­rają do setek tysięcy osób w całym kraju.

Kre­dytum.pl dosko­nale zdaje sobie sprawę z tego, że klienci ocze­kują od nich kom­plek­so­wej obsługi. Dla­tego też za pośred­nic­twem swo­ich kana­łów dys­try­bu­cyj­nych wycho­dzą do klienta naprze­ciw.

W swo­jej ofer­cie Kre­dytum.pl posiada nastę­pu­jące kanały dys­try­bu­cyjne: agenci mobilni, call cen­ter oraz strony inter­ne­towe.

Agenci mobilni ? jest już ich ponad 13 tysięcy. Dzia­łają oni w imie­niu spółki Kre­dytum.pl. Praca ich polega, że codzien­nie spo­ty­kają się ze swo­imi klien­tami. Nic dla nich nie stoi na prze­szko­dzie by dotrzeć do każ­dego klienta indy­wi­du­al­nie. Każdy klient ma moż­li­wość wybra­nia dogod­nego dla sie­bie miej­sce w które agent mobilny ma obo­wią­zek dotrzeć. Jeżeli już dotrą do klienta to ofe­rują swoim klien­tom naj­lep­sze roz­wią­za­nia finan­sowe. Dzięki temu, że klient może się bez­po­śred­nio spo­tkać z agen­tem ma moż­li­wość bliż­szego zapo­zna­nia się z całą ofertą usług i pro­duk­tów Kre­dytum.pl, ale to nie wszystko. Dzięki bez­po­śred­niemu kon­taktowi to dosko­nały spo­sób na rekla­mo­wa­nie usług finan­so­wych jak i rów­nież innych pro­duk­tów swo­ich part­nerów. Agenci mobilni infor­mują oraz gwa­ran­tują każ­demu przy­szłemu part­nerowi, że rów­nież ich usługi i pro­dukty będą roz­po­wszech­niane w ten sam spo­sób.

Call Cen­ter ? jest to sieć, w któ­rej pra­cują pro­fe­sjo­nalni tele-doradcy. Są oni odpo­wiednio przy­go­to­wani oraz wykwa­li­fi­ko­wani. Cha­rak­te­ry­zują się rów­nież dłu­go­let­nim sta­żem pracy. Praca ich polega na codzien­nym kon­tak­cie z set­kami osób. Tele-doradcy ofe­rują poten­cjal­nym klien­tom pełną ofertę part­nerów spółki Kre­dytum.pl. Dzięki temu part­nerzy mają pew­ność, że wszyst­kie kanały, które ofe­ruje Kre­dytum.pl a w szcze­gól­no­ści call cen­ter należy do kana­łów, który zapew­nia bar­dzo sze­roki i atrak­cyjny rynek zbytu. Dział call cen­ter jest dosko­nałym narzę­dziem, które umoż­li­wia roz­po­wszech­nia­nie każdy rodzaj pro­duktu.

Strony inter­ne­towe ? Kre­dytum.pl posiada już 2000 stron inter­ne­to­wych (domen). Strony inter­ne­towe wyróż­niają się tym, że dzięki nim naprawdę jest sku­teczna reklama wszyst­kich pro­duk­tów oraz usług. Dla tysięcy inter­nau­tów to wła­śnie ten kanał dys­try­bu­cyjny są źró­dłem infor­ma­cji o pro­duk­tach finan­so­wych. Dzięki temu, że na stro­nach inter­ne­to­wych znaj­dują się for­mu­larze part­nerzy czy klienci mają moż­li­wość skła­da­nia wnio­sków o pomoc finan­sową. Wszyst­kie wnio­ski tra­fiają bez­po­śred­nio do biura Kre­dytum.pl, gdzie roz­po­czyna się cała pro­ce­dura kre­dytowa.

Kre­dytum.pl jest zain­te­re­so­wany współ­pracą z part­nerami bizne­so­wymi, któ­rych usługi będą mogli roz­po­wszech­niać za pomocą swo­ich kana­łów dys­try­bu­cyj­nych, które wyżej wymie­ni­łam i opi­sa­łam. W szcze­gól­no­ści zain­te­re­so­wani są współ­pracą z takimi bran­żami jak: branża ener­ge­tyczna, moto­ry­za­cyjna, rekla­mowa, tele­ko­mu­ni­ka­cyjna, ubez­pie­cze­niowa i oczy­wi­ście inne.

Kre­dytum.pl zapra­sza do współ­pracy.

Kon­takt:

Kre­dytum.pl Spółka Akcyjna

Ul. Kosza­liń­ska 31/1

78-100 Koło­brzeg

tel: 814 400 001

e-mail: agen­t(małpa) kre­dy­tum. pl

0 0 votes
Obsługa
0 0 votes
Szybkość
0 0 votes
Koszty
0 0 votes
Łatwo dostępna
0 0 votes
Przyznawalność
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments